Pracovisko analýzy DNA

Charakteristika pracoviska

S účinnosťou od 01.03.2001 bolo v súlade so zákonom č. 172/1990 Z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov zriadené Pracovisko analýzy DNA (ďalej len „pracovisko“) ako samostatné vedecké, vývojové a hospodárske pracovisko Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (ďalej len „univerzita“) so sídlom v areáli univerzity. Vedením pracoviska bol poverený RNDr. Emil Holoda, CSc.

Pracovisko riadi prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky.  Zameraním pracoviska je koncentrácia investičných celkov (prístrojov a zariadení) pre vytvorenie experimentálnej základne pri riešení výskumných úloh (komplexných vedeckých problémov) pracoviskami univerzity pomocou DNA technológií, moderných informačných technológií, analytických a vyhodnocovacích DNA metodík.

Cieľom pracoviska je výchova novej generácie vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov v rámci interného doktorandského štúdia na univerzite, ale aj externého doktorandského štúdia, postgraduálneho školenia veterinárnych lekárov, stáží ako aj študentov formou riešenia diplomových prác. Pracovisko slúži aj pre iné, hlavne akademické inštitúcie, ale aj pracoviská Štátneho veterinárneho ústavu a spolupracuje s pracoviskami Slovenskej akadémie vied.