Pracovisko analýzy DNA

Pedagogická činnosť

- zameraná na realizovanie pedagogického procesu z príslušných oblastí študijných predmetov mikrobiológie, základov génového inžinierstva a farmaceutickej biotechnológie,

- poskytuje zázemie formou školiaceho pracoviska pre vypracovanie diplomových prác s výsledkami prezentovanými v podobe aktívneho vystúpenia na študentskej vedeckej konferencii,

- spolupodieľa sa na spracovaní prác doktorandov externej a internej formy štúdia,

- realizuje sa spolupráca s ostatnými pracoviskami univerzity pri príprave a vypracovaní dizertačných prác, riešenia grantových úlohy, vrátane prípravy vedeckých publikácií,

- na základe dohody o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a ďalších pedagogických a vedeckých inštitúcii participuje na procese vedeckej výchovy študentov denného a doktorandského štúdia.