Pracovisko analýzy DNA

Vedecko-výskumná činnosť

V zmysle legislatívy Slovenskej republiky pracovisku bolo udelené povolenie pracovať s geneticky modifikovanými organizmami 1. a 2. rizikovej triedy. Priestorové a prístrojové vybavenie pracoviska spĺňa podmienky legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany zdravia pracovníkov, obyvateľstva a životného prostredia voči biologickým faktorom (90/219/EEC, 2000/54/EC, zákon SR č. 151/ 2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov) a ďalšie právne normy. Hlavnou náplňou pracoviska je kooperácia pri riešení výskumných úloh v oblasti DNA metód.