Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Charakteristika pracoviska

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky vznikla na základe novej organizačnej štruktúry v roku 2007. V súčasnosti ju tvorí Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky a Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky.

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

Ústav sa nachádza v pavilóne č. 3 na II. poschodí. V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa pedagógovia ústavu podieľajú na zabezpečovaní výučby vo všetkých študijných programov, ktoré sú na UVLF v Košiciach akreditované, vrátane študijných programov v jazyku anglickom.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi podieľajú na riešení otázok v oblasti asanácie, tvorby a ochrany životného prostredia a otázok spojených s hygienou chovu hospodárskych zvierat.

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky vznikol po nadobudnutí účinnosti novej organizačnej štruktúry UVLF v Košiciach zlúčením bývalého Ústavu súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a Oddelenia informatiky a ekonomiky. Ústav je etablovaný v pravej polovici pavilónu č. 5.

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa pedagógovia ústavu podieľajú na zabezpečovaní výučby vo všetkých študijných programoch, ktoré má UVLF v Košiciach akreditované, vrátane študijných programov v jazyku anglickom.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci ústavu a doktorandi zameriavajú na riešenie aktuálnych problémov v oblasti právnych úprav veterinárnej starostlivosti, úradnej kontroly potravín a ochrany zvierat, v oblasti aplikácie relevantných právnych predpisov v praxi, Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, manažmentu a ekonomiky chovu hospodárskych zvierat.

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

Ústav sa nachádza v pavilóne č. 32.

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa pedagógovia ústavu podieľajú na zabezpečovaní výučby etológie a etiky v jednotlivých študijných programoch v jazyku slovenskom aj v jazyku anglickom.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi podieľajú na riešení otázok v oblasti etológie a welfare domestikovaných zvierat so zameraním na štúdium terapie a prevencie behaviorálnych porúch a stanovenie fyziologických a behaviorálnych indikátorov narušeného welfare.

Členovia kolektívu sú aktívny vo  vzdelávacej komisii vo Výcvikovej škole pre vodiacich psov a ako školitelia pre cvičiteľov vodiacich psov pracujúcich v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Školia záujemcov o vykonávanie canisterapie

Pre kynologickú verejnosť vykonávajú školenia, konzultácie a behaviorálne poradenstvo pre psov s poruchami správania.