Klinika koní

Pedagogická činnosť

Študijný predmet Výcvik a rehabilitácia koní nadväzuje na študijné povinné predmety: anatómia, fyziológia, biochémia; zootechnika.

Predmet Výcvik a rehabilitácia koní rozvíja znalosti v nasledovných oblastiach:

  • fixácia, manipulácia, nakladanie, transport,
  • fyziológia tréningu, rehabilitácia, rekonvalescencia, únava,
  • teoretické a praktické základy jazdy na koni, jazdecké disciplíny

Účelom praktických cvičení študijného predmetu je nadobudnutie správnych návykov a seba istoty pri práci a zaobchádzaní s koňmi. Študent po osvojení techník, metód, postupov a zvládnutí praktických cvičení a seminárov, získa návyky ako bezpečne a účelne manipulovať s koňmi vzhľadom na ich veľkosť, hmotnosť, rýchlosť, silu a pudové správanie. Na dosiahnutie určitého cieľa zostavuje po fyziologickej stránke tréningový plán, rozlišuje makrocyklus, mikrocyklus. Zostaví štruktúru tréningovej jednotky, vzhľadom na objem práce. Rozpoznáva riziká pri tréningu a navrhne ako účelne predchádzať únave. Rozlišuje druhy únavy. Spozná príčiny jej vzniku a nariadi opatrenia na jej odstránenie. Určí optimálnu stratégiu rehabilitácie po záťaži. Posúdi účelnosť použitých postrojov a správnosť ich upevnenia tak, aby sa predišlo vzniku poranení ich nesprávnym použitím a upevnením. Má vedomosť o tom, čo je úlohou veterinárneho lekára počas jazdeckých a športových podujatí. Má vedomosť o tom, načo sa je potrebné zamerať pri kúpe a predaji koní po zdravotnej stránke. Poskytne erudované konzultácie chovateľovi pri zostavení režimu dňa v maštali. Má prehľad o jednotlivých jazdeckých disciplínach. Obsahovo zabezpečí školenie obslužného personálu ako správne a bezpečne nakladať a transportovať kone.

Cieľom predmetu Základy podkúvačstva a ortopedické podkutie je oboznámiť detailne študentov s ošetrením normálnych, nepravidelných a patologických kopýt. Absolvent prakticky ovláda úpravu zdravého, nepravidelného a patologického kopyta a určí vhodný typ podkovy pre daný typ kopyta. Samostatne dokáže ošetriť poranenia kopyta, hnisavú pododermatitídu, je schopný vykonať abláciu a resekciu rohového puzdra kopyta. Okrem toho dokáže doporučiť ortopedické typy podkutia pre kone s rôznymi ochoreniami šliach a kĺbov. Absolvent je tiež schopný zhotoviť jednoduchú pantoflicu a prispôsobiť továrensky vyrobenú podkovu.

Študijný predmet Vnútorné choroby koní vedie k nadobudnutiu znalostí, zručností a kompetencie v : bezpečnej manipulácii s pacientom; odbere anamnézy; základnom vyšetrení chorého koňa; správnej praxi, príjme a zaistení pacienta; aplikácii liečiv; terapeutickej výžive; diagnostike a terapeutických prístupoch; anestézii, tlmení bolesti, sedácii; riešení naliehavých stavov. Študent nadobudne znalosti špeciálnej vnútornej medicíny v diagnostike, prevencii, terapii chorôb: gastrointestinálneho traktu, kardiovaskulárneho systému, homeopoetického aparátu, respiračného aparátu, muskuloskeletálneho aparátu, nervového systému, močového systému, oka, endokrinného systému, kože, reprodukčného aparátu a žriebät; ako aj znalostí zvládania intoxikácií koní.