Klinika koní

Publikačná činnosť

Publikácie v karentovaných časopisoch sú evidované v databáze WEB OF KNOWLEDGE.

Všetky publikácie sú evidované v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti UVL KE v knižnično-informačnom systéme ADVANCED RAPID LIBRARY na adrese http://www.uvm.sk/kniznica