Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Charakteristika pracoviska

Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov zabezpečuje výučbu jazyka latinského, cudzích jazykov a telesnej výchovy vo všetkých študijných programoch. Člení sa na Ústav jazykov a Ústav telesnej výchovy.

Ústav jazykov

sa v pedagogickej činnosti zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho jazyka je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie všetkých rečových a jazykových kompetencií.

Ústav telesnej výchovy

zabezpečuje výučbu telesnej výchovy pre študentov 1. až 5. ročníka všetkých odborov denného štúdia a študentov ZAŠ. Výučba je zabezpečovaná v telocvični, vonkajších ihriskách a priestoroch lodenice TJ Slávia UVLF.