Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Publikačná činnosť

Ústav jazykov

Učebnice a učebné texty:

Bartková, V.: Latinská terminológia pre študentov VVL. Košice : UVLF, 2015
Bartková, V.: Latinčina pre farmaceutov. Košice : UVLF, 2010
Bartková, V.: Základy latinskej terminológie pre kynológov. Košice : UVLF, 2011
BARTKOVÁ, V.: Latin for students of the UVMPh. Košice : UVLF, 2012
Eibenová, A. Kamenská, K.: English in Cynology. Košice : UVL, 2008
Smerigová, E.: Deutsch für Pharmazeuten. Košice : UVLF, 2014
PROSBOVÁ, M. - DVORSKÁ, O.: English in European Veterinary Legislation. Košice : UVL, 2002

Príspevky v zborníkoch a časopisoch:

Dvorská, O., Poloniová, V.: Approaches to writting an abstract. In ESP Spectrum, 8, 1995, s. 9-11
Dvorská, O.: Communicative skills of veterinary administrators in the Slovak Republic. In Zborník z workshopu „Training the trainers“, Javorina – Vysoké Tatry, 2001, s. 63-65
EIBENOVÁ, A.: Motivácia nomenklatúry psích plemien. In Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 3, s. 149-153.
EIBENOVÁ, A.: Motivácia anglickej nomenklatúry psích plemien : Zborník z medzinárodnej konferencie. In Cudzie jazyky - celoživotná výzva. - Košice : Technická univerzita v Košiciach- Katedra jazykov, 2008. s. 3.
Smerigová, E.: Európa v pohybe – Interkultúrny aspekt vo výučbe jazyka nemeckého na vysokých školách a univerzitách nefilologického zamerania. In: Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků. Pardubice, 2006

Ústav telesnej výchovy

ČIŽMÁRIK, A.: Nároky na pohybové schopnosti určujúce zvládnutie základnej techniky vo vodnom slalome a zjazde, metod. list č.49/1981 SÚV ŠZTV
ČIŽMÁRIK, A.: Prípravné obdobie kajakárov so zameraním na majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom zjazde, Tréner 1991
Čižmárik, A.: Testovanie mládeže vo vodnom slalome – materiál pre školenie trénerov
GAJDOŠOVÁ, B. - BRTKOVÁ, M.: Pohybová aktivita a somatické ukazovatele u žiakov ZŠ v Prešove. In: Zborník z 2.vedeckého seminára Vsl. pobočky vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, Prešov, 1992, s. 168-173
SERGIENKO, V. – GAJDOŠOVÁ, B.: Metodika rozvoja silových schopností. In: Atletika, roč. IV., príloha 1/1998
SERGIENKO, V., ŠULC, I., BUKOVÁ, A., GAJDOŠOVÁ, B., SLÁVIKOVÁ, C., STAŠKO, I., ŠMIHULOVÁ, D., TELEPKA, M.: Úroveň rozvoja pohybovej výkonnosti študentov UPJŠ v Košiciach systémom EUROFIT. In. Telesná výchova a šport 11 , 2001, č. 3, s. 15 – 19
GAJDOŠOVÁ, B.: Stav reakčných schopností a jeho zmeny u 17 a 20 – ročnej populácie. RP Prešov 2004
BUKOVÁ, A., STAŠKO, I., GAJDOŠOVÁ, B.: Zdravotný stav a rizikové faktory v živote študentov UPJŠ. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove 24.4.2008
BUKOVÁ, A., GAJDOŠOVÁ, B., STAŠKO, I.: Športové a telovýchovné aktivity študentov UPJŠ. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove 24.4.2008
STAŠKO, I., BUKOVÁ, A., GAJDOŠOVÁ, B.: Životný štýl, zdravotný stav a rizikové faktory v režime študentov UPJŠ . Konferencia učiteľov telesnej výchovy, Prešov, 25.4.2008
BUKOVÁ, A., STAŠKO, I., GAJDOŠOVÁ, B.: Pohybová aktivita študentov UPJŠ. Konferencia učiteľov telesnej výchovy, Prešov, 25.4.2008
BUKOVÁ, A., GAJDOŠOVÁ, B.: Reakčné schopnosti 17 a 20 ročných dievčat a chlapcov. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. november 2008
BUKOVÁ, A., GAJDOŠOVÁ, B.: Rýchlosť reakcie 17 a 20 ročnej populácie a rozdiely medzi nimi. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. november 2008