Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Charakteristika pracoviska

Katedra chémie, biochémie a biofyziky je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom UVLF. Zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov pre všetky študijné programy UVLF okrem ŠP „Kynológia“. Vedecko-výskumná činnosť pracoviska sa odvíja od zamerania výskumu jednotlivých ústavov katedry a je zameraná na biochemický výskum s aplikáciou do veterinárnej medicíny, toxikológie a farmácie a na štúdium vlastností biochemicky aktívnych látok, ich izoláciu a analýzu. Katedra sa člení sa na štyri ústavy.

Ústav farmaceutickej chémie

Ústav zabezpečuje výučbu chemických študijných predmetov pre ŠP Farmácia, ktoré tvoria základ pre ďalšie predmety farmaceutického zamerania. Vedecko-výskumná činnosť Ústavu farmaceutickej chémie je zameraná na sledovanie vplyvu zmien rastových podmienok na obsah liečivých a biologicky aktívnych látok v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link. Zaoberá sa kvalitatívnou a kvantitatívnou charakterizáciou jednotlivých chemických zložiek, klinickým využitím tejto parazitujúcej huby s následným biologickým a farmakologickým účinkom. Výskumná činnosť sa zameriava aj na ďalšie oblasti, ako je stanovenie aditívnych látok (konzervačné látky, umelé sladidlá a farbivá) vo farmaceutických výrobkoch, štúdium vlastností nanopórovitých systémov ako nosičov liečiv a syntézu a antioxidačnú aktivitu strieborných nanočastíc pripravených na báze rastlinných extraktov.

Ústav lekárskej chémie

Ústav zabezpečuje výučbu chemických študijných predmetov (vrátane štúdia v anglickom jazyku), ktoré tvoria základ pre ďalšie predmety medicínskeho, farmaceutického a dietetického zamerania. Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oxidačný stres vznikajúci pôsobením xenobiotík (ťažké kovy, pesticídy, liečivá). Ďalšou rozvíjanou oblasťou sú zmeny vo vlastnostiach potravín spôsobené Maillardovými reakciami.

Ústav biochémie

Ústav biochémie je pracoviskom zabezpečujúcim výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti biochémie, patobiochémie a klinickej biochémie (vrátane štúdia v anglickom jazyku) a vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na štúdium enzýmov a rastových faktorov, ich izoláciu a sledovanie ich biologických účinkov.

Ústav biofyziky

Ústav biofyziky zabezpečuje výučbu fyzikálnych disciplín (vrátane štúdia v anglickom jazyku), ktoré sú základom pre nadväzujúce predmety v lekárskom a farmaceutickom študijnom programe. Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná na výskum potenciálnych antirakovinových liečiv vo fotodynamickej terapii z hľadiska vysvetlenia mechanizmu ich účinku a na skúmanie interakcií pesticídov s biomakromolekulami.