Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Doktorandi

Ústav farmaceutickej chémie

Ústav lekárskej chémie

Ústav biochémie

Ústav biofyziky

Doktorand v internej forme: Mgr. Katarína Želonková
Školiteľ: doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
Téma dizertačnej práce: Interakcie vybraných pesticídov s biologickými makromolekulami: štúdium na molekulovej úrovni