Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Diplomové práce

Ústav farmaceutickej chémie

5. ročník:
1.Chromatografické stanovenie syntetických farbív v želatínových kapsulách
2.Antioxidanty v jedlých hubách
3.Metodika stanovenia pigmentácie in vitro
4.Metodika stanovenia antioxidačnej aktivity
5.Možnosti identifikácie, separácie a stanovenia betalainov
6.Spektrofotometrické stanovenie brilantnej modrej vo farmaceutických produktoch
7.Úloha aditívnych látok vo farmaceutických produktoch
8.Stanovenie biologicky aktívnych zlúčenín v hubách rodu Cordyceps sinensis pomocou HPLC
9.Extrakcia, izolácia a charakterizácia bioaktívnych látok z húb rodu Cordyceps
10.Stanovenie aditívnych látok metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie

4. ročník:
1. Analýza konzervačných látok metódou HPLC v sirupe proti kašľu
2. Nanopórovité sústavy ako nosiče liečiv
3. Štúdium fyziológie starnutia kože
4. Štúdium fyziológie starnutia kože pomocou molekulárne-biologických metód
5. Stanovenie alkaloidov v rastlinách čeľade Berberidaceae
6. Využitie moderných analytických metód pri stanovení bioaktívnych látok v prírodných materiáloch
7. Význam a štúdium stability liečiv a liekov s využitím HPLC

Rigorózne práce:
1. Stanovenie syntetických farbív vo farmaceutických produktoch
2. Determination of synthetic dyes in a pharmaceutical products

Ústav lekárskej chémie

Diplomové práce
1. Antioxidačný enzýmový systém svalových tkanív po indukovanej karcinogenéze
2. Účinok pesticídu na aktivitu cholínesteráz
3. Miera tvorby produktov neenzýmového hnednutia v potravinách podmienená zložením
4. Vplyv druhu detergentov na stabilitu skvalénových adjuvantných emulzií

Bakalárske práce
1. Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri stanovení kontaminantov v krmivách a potravinách
2. Špecifické požiadavky na chemické zloženie výrobkov určených na výživu detí

Ústav biochémie

Diplomové práce

1. Sledovanie aktivity LDH u králika divého v priebehu zrecieho procesu mäsa
2. Farmakoterapia bolesti a biochemický profil moču
3. Možnosti terapie rakoviny štítnej žľazy
4. Biochemické markery poškodenia pečene u oviec s inváziou Dicrocoelium dendriticum

Bakalárske práce
1. Potenciálne riziká výživových doplnkov s antioxidačným účinkom pre konzumentov
2. Bezpečné potraviny pre pacienta s diabetes mellitus

Ústav biofyziky

Diplomové práce

1. Využitie neionizujúceho žiarenia v potravinárstve
2. Štúdium interakcií vybraných pesticídov so sérovými albumínmi a DNA

Bakalárske práce