Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Charakteristika pracoviska

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat je vysoko špecializované pracovisko zabezpečujúce výučbu a vedecko-výskumnú činnosť  v oblasti výživy a nutričnej prevencie metabolických porúch, v oblasti chovu hospodárskych zvierat, zvery a rýb.  Člení sa na Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva, Ústav chovu zvierat a Ústav pre chov a choroby zveri a rýb.

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva je dlhodobo zameraný do oblasti výskumu, transferu vedecko- technických poznatkov od praxe a vzdelávania v oblasti výživy, nutričnej fyziológie a nutričného riadenia metabolických procesov v prechodných fázach produkčného a reprodukčného cyklu so zameraním na nutričnú prevenciu zdravotných porúch u vysoko-produkčných zvierat. Aplikácia a transfer výskumu a vývoja do praxe je na ústave realizovaná formou: - poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci „Referenčného pracoviska pre výživu a produkčné zdravie zvierat“. Výchovno-vzdelávacia činnosť v pregraduálnom vzdelávaní je realizovaná v rámci študijných programov Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín,  Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín, Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapií a hipoterapií. Ústav zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie manažérov živočíšnej výroby akreditovanou postgraduálnou špecializáciou „Výživa a produkčné zdravie zvierat“

Ústav chovu zvierat patrí do skupiny tzv. výrobných ústavov, ktoré sa významne podieľajú na formovaní odborného profilu absolventov študijných odborov VVL, HP a Kynológia, resp. novo otvorených študijných odborov: Bezpečnosť krmív a potravín a Zdravie zvierat a ochrana životného prostredia. Smerovanie činnosti ústavu je v zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v študijných programoch UVLF, realizácia vedeckovýskumnej činnosti v oblasti  predmetu zamerania ústavu  a spolupráce s praxou. V rámci hlavných predmetov poslucháči získavajú vedomosti z chovu hovädzieho dobytka, chovu koní, chovu oviec a  kôz, chovu ošípaných a  hydiny ako aj chovu zvierat v alternatívnom poľnohospodárstve. Učitelia ústavu spolupracujú s chovateľskými zväzmi, podieľajú sa na poradenskej činnosti pre poľnohospodárske podniky a aktívne sa zúčastňujú seminárov a konferencií s celoštátnou a medzinárodnou účasťou.

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb sa zaoberá  výskumom v oblasti chovu a chorôb zveri a rýb. Zabezpečuje výučbu vybraných disciplín v študijných programoch VVL, HP, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín, Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapií a hipoterapii a Farmácia. Pracovisko je zapojené do výskumných projektov VEGA a KEGA. Ústav pre chov a choroby zveri a rýb úzko spolupracuje s Účelovým zariadením pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach. V rámci mimoškolskej činnosti je  ústav garantom Klubu poľovníckej kynológie, ktorý združuje študentov UVLF so záujmom o oblasť poľovníctva a poľovníckej kynológie. Ďalším kynologickým klubom je Klub DARCO, ktorý sa venuje socializácii psov z útulkov a neznámeho prostredia, ako aj športovým aktivitám so psami. Ústav  vykonáva odbornú, poradenskú a diagnostickú činnosť pre poľovnícke, kynologické a rybárske združenia.