Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Pedagogická činnosť

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Výučba je vykonávaná v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Bezpečnosť krmív a potravín, Kynológia a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapií a hipoterapií. Predmety vyučované formou prednášok, praktických cvičení na ústave alebo vo výrobných podnikoch na seba obsahovo nadväzujú - od poznania pestovania a biológie rastlín, produkcie krmív, konzervovania, technologickej úpravy za účelom zvýšenia nutričnej a dietetickej hodnoty, cez ich zaradenie do procesu kŕmenia hospodárskych i domových zvierat a posúdenia ich nutričnej a dietetickej hodnoty vo vzťahu ku produkčnému zdraviu.

Ústav chovu zvierat

Výučba v študijných programoch VVL a BKaP ako aj pre zahraničných študentov v študijných programoch GVM a JSP je zameraná na využitie získaných vedomostí v praxi, o morfologicko-fyziologických vlastnostiach jednotlivých úžitkových typov, plemien a hybridov HZ, raste, vývine a ovplyvňovaní úžitkových vlastností chovaných plemien hospodárskych zvierat a zootechnických faktoroch vplývajúcich na kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele finálnych produktov.

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Výučba sa realizuje formou prednášok a praktických cvičení, ktoré prebiehajú v cvičebni ústavu ako aj  v teréne, najmä v Účelovom zariadení UVLF v Rozhanovciach.