Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Riešenie výskumných úloh ústavu je organizačne a materiálno-technicky zabezpečované v rámci grantových projektov VEGA a grantových projektov APVV pre oblasť základného výskumu nutričnej fyziológie, metabolizmu, kvality produkcie, nutričnej prevencie a tvorby produkčného zdravia. Zameranie výskumnej a odbornej činnosti druhovo je orientované na hovädzí dobytok prednostne dojnice s významným rozšírením pôsobnosti na ošípané a hydinu ako aj spoločenské a domové zvieratá.

Obsahovo a metodologicky výskumná a odborná činnosť pracoviska je smerovaná k analytickému hodnotenie kvality a zdravotnej nezávadnosti krmív,- biologickému hodnoteniu úrovne výživy vo vzťahu k bachorovej fermentácii, množstvu a kvalite produkcie, biologickej plnohodnotnosti a zdravotnej neškodnosti potravín, - metabolickému testovaniu vzťahu výživa - produkcia analýzou energetického, proteínového a minerálneho metabolizmu pri hodnotení úrovne výživy a analýzy rizika nutričnej záťaže.

Analýza parametrov kvality objemových krmív z hľadiska využitia energie objemových krmív v kŕmnych dávkach a ich vplyv na úroveň bachorovej fermentácie, ruminálného a postruminálneho trávenia vo vzťahu k úrovni produkcie a tvorbe produkčného zdravia. Cieľom výskumnej činnosti je navrhnúť systém hodnotenia kvality objemových krmív a TMR pre uplatnenie v analytickej praxi komerčných laboratórií ale aj hodnotenia úrovne výživy na farme dojníc.

U monogastrických zvierat overenie najvhodnejších metód hodnotenia vplyvov živinovej skladby, vzájomných interakčných vzťahov živín a technologickej úpravy krmív na nutrično-dietetickú hodnotu krmív so zameraním na kvalitu bielkovín, - na základe získaných poznatkov spresnenie zabezpečenia potreby živín a energie hlavne so zameraním na efektívne využitie bielkovín s cieľom znižovania ich strát a záťaže životného prostredia, - rozšírenie poznatkov o využití syntetických aminokyselín a vybraných špecificky účinných látok na produkciu zvierat, konverziu krmiva, ukazovatele vnútorného prostredia, zdravotný stav a životné prostredie

Projekty:

VEGA:

Vplyv kvality objemových krmív na stráviteľnosť a metabolizmus živín u prežúvavcov, VEGA 1-2606/08, Doba riešenia 2008-2010

Nutrično-dietetické hodnotenie krmív vo vzťahu k metabolizmu živín a produkčným ukazovateľom u monogastrických zvierat,  VEGA č. 1/0677/08, Doba rieš.: 2008- 2010

Analýza a hodnotenie minerálneho  metabolizmu vo vzťahu pôda – rastlina – zviera, VEGA 1/0773/11, Doba riešenia: 2011-2013

Analýza príčin a nutričná prevencia porúch dojníc, VEGA 1/0970/11, Doba riešenia: 2011-2013

Biologické hodnotenie výživy monogastrických zvierat pri využití špecificky účinných látok vo vzťahu k produkcií, zdraviu a životnému prostrediu, VEGA 1/0878/11, Doba riešenia: 2011-2013

Úroveň minerálneho metabolizmu zvierat vo vzťahu ku modifikovaným krmivám, VEGA  1/0373/15 , Doba riešenia: 2015-2017

Vplyv kŕmnych aditív na produkčné zdravie zvierat, VEGA 1/0663/15, Doba riešenia: 2015-2017

KEGA:

Dietetika a tvorba produkčného zdravia zvierat.  KEGA 3/6452/08, Doba : 2008 – 2010

Printové a multimediálne učebné texty pre predmety nového študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín, KEGA 015UVLF-4/2011, Doba riešenia 2011 - 2013

Výživa, dietetika a nutričná prevencia  porúch, produkcia a zdravia dojníc, KEGA 016UVLF-4/2012, Doba riešenia:2012-2014

Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny, KEGA 004UVLF -4/2015, Doba riešenia:2015-2017

Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine, KEGA 009UVLF-4/2015, Doba riešenia:2015-2017

Ústav chovu zvierat

Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná na zdravotný stav a hygienu mliečnej žľazy prežúvavcov : - štúdium a ovplyvnenie produkčnej  schopnosti mliečnej žľazy prežúvavcov, - faktory vplývajúce na zabezpečenia zdravia zvierat a eliminácie intravitálnych a environmentálnych faktorov vplývajúcich na chorobnosť mliečnej žľazy prežúvavcov,  - zlepšenie postupov zabezpečenia hygieny mliečnej žľazy v procese prvovýroby mlieka ako významného faktora kvality finálneho produktu, - štúdium patogenézy mastitíd vyvolaných baktériami  Staphylococcus spp. Streptococcus spp., ich prevencie a tlmenia ako aj dopadov na akosť mlieka v procese prvovýroby a následného spracovania.

Projekty:

VEGA:

Úloha koaguláza-negatívnych stafylokokov v etiológii mastitíd prežúvavcov na Slovensku, ich niektoré diagnosticky významné vlastností a vplyv na kvalitu mlieka, VEGA 1/0449/13, Doba riešenia: 2013 – 2015

 

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Projekty:

VEGA:

Fitness redukujúci efekt parazitárnych infekcií na preferencie mikrohabitatov rýb v procese osídľovania nového koryta rieky , VEGA 1/0847/13, Doba riešenia 2013-2015

Nové prístupy v detekcii prírodných ohnísk autochtónnych pečeňových motolíc prežúvavcov (Fasciola hepatica, Dicrocoelium dentriticum) na Slovensku a ich aktuálny výskyt u raticovej zveri, VEGA 1/0791/14, Doba riešenia 2014-2016

Spoluriešiteľ projektu VEGA reg. č.  1/0916/14  „Koexistencia prírodných klonov a biotypov hybridného komplexu rodu Cobitis v procesoch sukcesie“ Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta Humanitných a Prírodných vied, Katedra Ekológie

Zdravotná kontrola a manažment zveri v rámci ŠL TANAPu na rok 2015